Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Tájékoztató az Együtt Nekézsenyért Egyesület tagjait érintő adatkezelésről

 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az Együtt Nekézsenyért Egyesület tagjai által az Egyesületbe való belépés, valamint az egyesületi tagság gyakorlása során megadott és az Egyesület által, a tagság fennállása alatt kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Együtt Nekézsenyért Egyesület figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

A jelen adatkezelési szabályzat az Együtt Nekézsenyért Egyesület (továbbiakban az Adatkezelő) számára a tagjai által önkéntes hozzájárulással megadott és a tagnyilvántartásban tárolt és ahhoz kapcsolódó adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Együtt Nekézsenyért Egyesület
Az adatkezelő székhelye: 3646 Nekézseny, Zrínyi Miklós utca 8.
Az adatkezelő telephelye: 3646 Nekézseny, Zrínyi Miklós utca 8.

Az adatkezelő elérhetőségei:
email: egyuttnekezsenyert@gmail.com
tel: +36 30 722 3207
honlap: www.egyuttnekezsenyert.hu

Az adatkezelő képviselőjének neve: Szabó Kitti
Az adatkezelő képviselőjének adatai:
címe: 3646 Nekézseny, Arany János u. 33.
email: kittu.balogh@gmail.com
tel: +36 30 575 3666

 

 1. ALAPELVEK

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
 2. Célhoz kötöttség
  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Adattakarékosság
  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 1. Pontosság
  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 2. Korlátozott tárolhatóság
  A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ennél hosszabb idejű tárolás csak jogszabályban meghatározott, indokolt esetben lehetséges.
 3. Integritás és bizalmas jelleg
  A személyes adatokkezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Elszámoltathatóság

Az adatkezelőnek képesnek kell lennie az alapelveknek való megfelelés igazolására.

 1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

E tájékoztató az Egyesület tagjai és -az alábbiakban részletezett keretek között- volt tagjai, mint érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelés körülírása:

A tagok egyesületi tagságának nyilvántartása, tájékoztató küldése postán és e-mailben az Egyesület eseményeiről és az egyesületi működésről, az Egyesület időszakos kiadványainak elküldése, kapcsolatfelvétel szükség esetén.

Az adatkezelés célja:

Az Egyesület megfelelő működtetése és tevékenységénekszervezése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az Egyesület megfelelő működtetéséhez és tevékenységének megszervezéséhez fűződő jogos érdek.(GDPR – 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
 • A tagok nyilvántartása, valamint a közgyűlésen megjelent tagokról készített jelenléti ív és jegyzőkönyv esetén a Ptk. által előírt jogi kötelezettségek teljesítése
  (GDPR – 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 • A tag telefonszáma esetén az érintett önkéntes, egyértelmű és előzetes tájékoztatás tudatában tett hozzájárulása(GDPR – 6 cikk (1) bekezdés a) pont)

Kezelt adatok köre:

 • A tag teljes neve (vezetéknév és keresztnév)
 • A tag lakcíme (vagy postai címe, amennyiben az eltérő a lakcímétől – ország, város, irányítószám és lakcím)
 • A tag e-mail címe
 • A tag telefonszáma (opcionális)
 • A tag személyi igazolvány száma
 • Nyilatkozat arról, hogy a tag büntetlen előéletű
 • A befizetett tagdíj (vagy tagdíjak) összege és fizetés módja minden tagsági évre vonatkozóan
 • Belépés dátuma
 • Kilépés dátuma

A személyes adatok tárolásának módja:

 • Elektronikusan
  • Manuális adatbevitel az Együtt Nekézsenyért Egyesület tagnyilvántartó rendszerében, valamint címlista készítése a tagnyilvántartó rendszerből.
 • Papíralapon
  • A papíralapon létrejövő, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az Adatkezelő székhelyén tárolja.

Nem történik adattovábbítás külföldre.

Az adatkezelés időtartama

 • A megadott adatokat az Adatkezelő a tagság fennállása alatt határozatlan ideig, a tagság megszűnésétől számítva pedig 5 évig kezeli.

Az adatokhoz hozzáférő személyek köre

 • A személyes adatokhoz az elnökségi tagok juthatnak hozzá.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését,
 3. a személyes adatai kezelésének korlátozását, valamint
 4. kilépés alkalmával- személyes adatainak törlését

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 1. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 2. vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett törlés iránti kérelme a GDPR 17. cikke alapján akkor tagadható meg, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a személyes adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (feltéve, ha az érintett jogai nem sérülnek aránytalanul)

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidő betartását elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 

 1. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

Kérjük a tisztelt tagjainkat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Együtt Nekézsenyért Egyesületmegsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, vegyék fel a kapcsolatot az Egyesülettel, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a tagokat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. HATÓSÁG ELJÁRÁSA

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 


  Az aláíró neve: (kitöltése kötelező)

  Az aláíró email címe: (kitöltése kötelező)

  Adatkezelési tájékoztatónk elfogadásához írja alá az alábbi területet:

  Aláírás (kitöltése kötelező):


  Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.