Együtt Nekézsenyért Egyesület Alapszabálya (részlet)

 

II.  A TAGSÁGI VISZONY

1.) Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

 

2.) Az Egyesületi tagság formái

 a.) rendes tagság,

b.) tiszteletbeli tagság,

c.) pártoló tagság.

3.) Rendes tagság

Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az Egyesület alelnökének kell benyújtani. A kérelmet az alelnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Egyesület azonos jogállású tagjait egyenlő jogok illetik meg.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

 1. részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
 2. tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
 3. bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
 4. jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
 5. igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;
 6. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

 1. kötelesek megtartani az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
 2. kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
 3. kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni (minden év május 31. napjáig, illetve az év közben csatlakozok – a részarányos díjat – a belépést követő 30 napon belül kötelesek befizetni);
 4. kötelesek az Elnökség felől érkező elektronikus vagy egyéb módon továbbított üzenetekre visszajelzést adni.

 

4.) Tiszteletbeli tagság

A tiszteletbeli tagot az egyesületi tagok választják meg erre a tisztségre.

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tiszteletbeli tag részt vehet a Közgyűlésen.

 

5.) Pártoló tagság

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.

A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie.

 

6.) A tagsági viszony megszűnik

 1. a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni (a bejelentést követő 30 napon belül);
 2. a tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag az Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásról szóló döntést a taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el;
 3. a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal) az Elnökség kötelezően törli;
 4. a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

Amennyiben valaki tag szeretne lenni Egyesületünkben, kérjük a választott tagsághoz tartozó belépési nyilatkozatot 2 db példányban töltse ki, és egyik kitöltött példánnyal keresse személyesen Balogh Kittit. A tagdíj 1200 Ft (100 Ft/hó) egy esztendőre. Köszönjük!